Приемаме текстове на адрес: fr.poetrysociety@gmail.com

  • Редакторският екип си запазва правото да публикува или не предложените текстове, като не се ангажира със срокове.
  • С изпращането на своя текст авторът преотстъпва авторските си права  единствено за публикуване в сайта „Свободно поетическо общество” и запазва правото си да публикува и издава текстовете си в по-късен етап.
  • Редакторският екип си запазва правото да внася редакторски промени в текстовете, като предварително ги съгласува с автора.